ROOT

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiają,że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji wodno-prawnej na budowę urządzeń wodnych na działce 296/21 w obrębie Taczalin.


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Legnickie Pole

o przystąpieniu do sporządzenia:

  • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębie Gniewomierz pod funkcje gospodarcze,
  • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Gniewomierz i Nowa Wieś Legnicka pod funkcje gospodarcze.

 


Wójt Gminy Legnickie Pole zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Legnickie Pole” na lata 2020-2035. Z projektem "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Legnickie Pole" na lata 2020-2035 można zapoznać się w terminie od 29 lipca 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, w Wydziale Rozwoju i Organizacji Gminy, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole (pok. nr 26), od poniedziałku do piątku w godz. od 11:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Legnickie Pole pod adresem: http://www.bip.legnickiepole.pl/.

Każdy może złożyć uwagi i wnioski do w/w dokumentu.

Uwagi i wnioski należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2020 r.,

  • na piśmie na adres:
    Urząd Gminy Legnickie Pole
    ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole
    lub
  • w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z podaniem imienia i nazwiska, adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i jej adresu.




Identyfikator postępowania minportal - 41ec-49f4-975c-52fb49654b53

Znak sprawy ROG.271.19.2020.D.PN

UZP- https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=08dea555-a9af-4045-9d1a-24d6490fa901


Wójt Gminy Legnickie Pole zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przygotowania dokumentu pn. „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door w Gminie Legnickie Pole”.
Niniejsze konsultacje mają pomóc w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz opracowaniu kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w tym zakresie. Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w Gminie Legnickie Pole, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek edukacyjnych, kulturalnych, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony. Ankieta jest anonimowa, kierowana do osób starszych, chorych i mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na: ograniczoną sprawność w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne.
Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców Gminy w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb.
Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.
Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Konsultacje rozpoczną się dn. 22 lipca 2020 roku i potrwają do dn. 5 sierpnia 2020 r., przy czym odbywać się będą w formie:
- Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w sekretariacie Urzędu Gminy Legnickie Pole (I p.) ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole,
- Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ankietę można pobrać TUTAJ

 

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie BIP Gminy Legnickie Pole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Legnickie Pole.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna.
Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie gminy jest Marcin Matyja tel. 768582860

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH I WYPEŁNIENIE ANKIET

Przeprowadzenie niniejszej analizy stanowi obowiązkowy element wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizującego projekt pozakonkursowy pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.



Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPODSTAWOWE INFORMACJE