POWYŻEJ 30 000 €

Identyfikator postępowania minportal - 41ec-49f4-975c-52fb49654b53

Znak sprawy ROG.271.19.2020.D.PN

UZP- https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=08dea555-a9af-4045-9d1a-24d6490fa901


Termin składania ofert 09.07.2020 r. godzina 14:00


Zapewnienie dostępu do infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy Legnickie Pole.

Znak sprawy: ROG.271.08.2020.U.PN

Numer ogłoszenia BZP -  523044-N-2020 z dnia 12.03.2020 r.

Termin składania ofert 27 marca 2020 r. do godz. 09:00

 

Typ zamówienia:                      Usługi

Tryb zamówienia:                    przetarg nieograniczony

Status                                      zakończone